دارالافتاء لمونځ     (83)
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 16, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 17, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 16, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 10, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 9, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 8, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 4, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 1, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 30, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 24, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 21, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 15, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 8, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 7, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 2, 2015        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه