د دې مياشتې ليکنې     (2)
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:          
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه: