د دې مياشتې ليکنې     (87)
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   ډاکټر حبیب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   حافظ جاوید احمد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 29, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 29, 2013        
څانګه:   دارالافتاء زکاة         ليکوال:   ادراه         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 29, 2013        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 29, 2013        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 28, 2013        
څانګه:   پښتو کتابونه         ليکوال:   محمد اسمعیل یون         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 27, 2013        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 26, 2013        
څانګه:   اردو کتابونه         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 26, 2013        
څانګه:   پښتو کتابونه         ليکوال:   مولوي ع حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 26, 2013        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 26, 2013        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 26, 2013        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه