د دې مياشتې ليکنې     (65)
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 30, 2013        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 30, 2013        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 30, 2013        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 30, 2013        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 30, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 29, 2013        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 29, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 27, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 27, 2013        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 27, 2013        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 27, 2013        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 27, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   November 26, 2013        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 26, 2013        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 26, 2013        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه