د دې مياشتې ليکنې     (147)
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   ادراه         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 31, 2013        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 30, 2013        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   hammadia         نېټه:   December 30, 2013        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 30, 2013        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 30, 2013        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مولوي مجاهدصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 30, 2013        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي جان محمد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 30, 2013        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه