د دې مياشتې ليکنې     (169)
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولي حماد صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   ملاعنایت الله         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 31, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   دارالافتاء روژه         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   ملاعنایت الله         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ملاالله نظر         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   پښتو ليکنيز ادب         ليکوال:   لزين العابدين         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 29, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه