د دې مياشتې ليکنې     (98)
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   ملا عنایت الله         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 27, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 26, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 26, 2014        
څانګه:   دارالافتاء زکاة         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 26, 2014        
څانګه:   ږغېز نبوي سيرت         ليکوال:   ملا عنایت الله         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 24, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حماد صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 24, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 24, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اشرف علي تهانوي         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 24, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حماد صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 23, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 23, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه