د دې مياشتې ليکنې     (92)
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ادبیار         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مولوي حنان صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه