د دې مياشتې ليکنې     (50)
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 31, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 31, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 31, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 31, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 26, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 26, 2014        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 26, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 26, 2014        
څانګه:   مشکاة المصابيح         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 24, 2014        
څانګه:   صلاة الهداية         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 24, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حکیم الامت         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 24, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 24, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 24, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 18, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   ادا ره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 18, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه