د دې مياشتې ليکنې     (1)
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اشرف علي تهانوي         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 24, 2014