د دې مياشتې ليکنې     (33)
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 18, 2014        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 18, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 17, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 17, 2014        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2014        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 13, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   جاوید         خپروونکى:   جاوید         نېټه:   July 12, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 12, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 12, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 11, 2014        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 11, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه