د دې مياشتې ليکنې     (60)
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 29, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 29, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 29, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 28, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2015        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه