د دې مياشتې ليکنې     (14)
څانګه:   پښتو کتابونه         ليکوال:   مولوی احمد ګل         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   July 25, 2015        
څانګه:   دارالافتاء روژه         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 16, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 16, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 16, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 7, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 7, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 7, 2015        
څانګه:   پښتو کتابونه         ليکوال:   مولوی حماد صاحب         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   July 2, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 1, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 1, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 1, 2015