د دې مياشتې ليکنې     (23)
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 29, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 29, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 29, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 17, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 17, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 17, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 16, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 16, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 16, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 12, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 12, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 11, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 11, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 11, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   August 10, 2015        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه