د دې مياشتې ليکنې     (9)
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 16, 2015        
څانګه:   دارالافتاء لمونځ         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 16, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 9, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 9, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 9, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 2, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 2, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 2, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   September 1, 2015