د دې مياشتې ليکنې     (14)
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 25, 2015        
څانګه:   دارالافتاء حج         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 25, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 25, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 23, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 23, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 21, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 18, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 18, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 17, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 16, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 14, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 14, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 12, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 12, 2015