د دې مياشتې ليکنې     (5)
څانګه:   د ژوند لار         ليکوال:   .         خپروونکى:   adabyaar         نېټه:   December 31, 2015        
څانګه:   ورځنۍ چاري         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 5, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   ع حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 5, 2015        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   ع حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 1, 2015        
څانګه:   دارالافتاء معاملات         ليکوال:   ع حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   December 1, 2015