د دې مياشتې ليکنې     (2)
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ahmad         نېټه:   January 19, 2016        
څانګه:   تعلیم القران راډیو ژوندی نشرات         ليکوال:   .         خپروونکى:   ahmad         نېټه:   January 19, 2016