تعلیم القران ژوندی نشراتو اوریدل               .               حدیث               زما موټر یې را ټکر کړ دتاوان حق لرم؟               الله ج ته خوښ کلام!               ځیني پسونه راڅخه غواړي ...؟               د وخت په تېرېدو سره دمیراث حق ساقطیږي؟               دښځو لپاره دمخ پیکی پرېکول جایز دي؟               د حج لپاره پر جمع سوو پیسو زکاة سته؟               دلنګوټې آداب کوم دي؟               دمسجد شیان په مدرسه کي کارېدلای سي؟               د جنازې په تیمم نور لمونځونه صحیح کیږي؟               په پیچکارۍ لګولو سره اودس ماتیږي؟               درنګ ناخون سره لمونځ صحیح دئ؟               ښځي ته یې وویل دکوره ووزه، طلاق راځي؟