دا معلومات يوازې زموږ په اړه دي

 

زموږ په اړه دلیدلو لپاره همدلته کلیک وکړئ

 

حمادیة اسلامیة مدرسة په انځورونو کښي