ږغيز تفسير شريف     (93)
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوی حماد صاحب         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   June 29, 2015        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوی حماد صاحب         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   June 23, 2015        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوی حماد صاحب         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   June 20, 2015        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوی حماد صاحب         خپروونکى:   عزیزي         نېټه:   June 14, 2015        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حماد صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 17, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 14, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 12, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 10, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 5, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 26, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 22, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 21, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 20, 2014        
څانګه:   ږغيز تفسير شريف         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 19, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه