اصلاحي بيانونه     (46)
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 12, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 12, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 21, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 11, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 31, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 23, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حماد صاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 14, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 10, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 3, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 28, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 23, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 17, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 8, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 2, 2014        
څانګه:   اصلاحي بيانونه         ليکوال:   مولوي حمادصاحب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه