د ژوند لار     (1)
څانګه:   د ژوند لار         ليکوال:   .         خپروونکى:   adabyaar         نېټه:   December 31, 2015