پښتو ږغيز ادب     (28)
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ادبیار         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 6, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ادبیار         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 14, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   صدیق شاه         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 7, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ادبیار         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 30, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 25, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 10, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   قیادت         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 2, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   عرفان         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 27, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   نصیراحمدادبیار         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 20, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   سیدنورساحل         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   March 13, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ملاالله نظر         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 12, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   سیدنور ساحل         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   February 7, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   ملاالله نظر         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 30, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 23, 2014        
څانګه:   پښتو ږغيز ادب         ليکوال:   فضلدین سراجي         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   January 15, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه