درى کتابونه     (1)
څانګه:   درى کتابونه         ليکوال:   خلیل الله فیض         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 16, 2013