ستاسو ليکنې     (7)
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 31, 2015        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 23, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   قاري صالح محمد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   November 21, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   ډاکټر حبیب         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   حافظ جاوید احمد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 30, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   محمد مسعود         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 22, 2013        
څانګه:   ستاسو ليکنې         ليکوال:   عبیدالله تنویر         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   October 21, 2013