دارالافتاء عقايد     (75)
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 14, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 28, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 20, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 11, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   ع حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 8, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 3, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   June 1, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 30, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   .         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 29, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   May 2, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 29, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 27, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   مفتي حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 22, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   حماد         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   April 12, 2015        
څانګه:   دارالافتاء عقايد         ليکوال:   اداره         خپروونکى:   ادبیار         نېټه:   July 17, 2014        
بله پاڼه       وروستۍ پاڼه